- Advertisement -

Hot on the heels of the announcement of a manga adaptation The Legends Of Luke Skywalker: The Manga by Viz in early 2020, comes the discovery of another Star Wars manga publication by the Star Wars Comics Facebook page.

Tribute To Star Wars

Publish Date: 16th December 2019
Pages: 96
ISBN:
9784065161913
Retail Price: ¥4,180
Publisher: Kōdansha Ltd

45 of Japan’s leading manga artists and illustrators draw the world of Star Wars

Cover Art: Yoshikazu Yasuhiko

Artists Include: 
Fumi-e, Adachi, Adachi Kintaro, Amekomo Guido, Amemiya Keita Ueda Miwa, Eguchi Natsume, Ono Natsume, Katase Chashiba, Akimine Kamijo, Shioji Kishimoto, Kimura Daisuke, Kisoyama Yusaku, Shirahama Sakuji Yuki, Uri Tomita, Kotaro Sekine, Nanahiko Takagi, Keisuke Tamori, Tetsuya Chiba, Kenji Tsuruta, Eiji Ishibuchi, Yoko Nihonbashi, Jun Kiuchi, Kyoko Nogiri Kanae, Kosuke Hamada, Haruka, PEACH-PIT, Hiura Satoru Himekawa Akira, Hiromoto Moriichi, Fujishiro Yo, Maekawa Takeshi Makihirochi, Mase Azusa, Matsumoto Taiyo, Mifune Kazuo, Mita Kibo Mihara Kazuto, Yasuhiko Yoshikazu, Yugen, Rikachi, Ruroo (in Japanese alphabetical order)